New Members
Name Institute
Surajit Bhattacharjee
Krishanu Biswas
Sharmistha Dutta Choudhury
Tarun Gupta
Pooja Gupta
Riffat John
Sebastian C. Peter
Prathik Sen
Smitha V. Thampi
Vinu K. Valsala
Parinda Vasa